1 czerwca ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na kogenerację

Kogeneracja

Z dniem 1 czerwca rozpoczął się nabór wniosków w ramach priorytetowego programu „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Jego celem jest promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji dla przemysłu, dlatego też umożliwia on pozyskanie dofinansowania wspierającego inwestycje w energetyce. Wsparcie zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Modernizacyjnego.

Grupą docelową programu dofinansowania inwestycji w kogenerację są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w branży wytwarzania energii. Zainstalowana moc źródła energii elektrycznej i/lub cieplnej powinna mieć nie mniej niż 50 MW. Wnioski można składać od 1 czerwca br. w trybie ciągłym do 16 grudnia 2022 r. bądź do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowanie będzie przydzielane w formie pożyczki lub dotacji w kwocie do 100 000 zł. Wysokość dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pożyczki, a w przypadku dotacji – do 50% kosztów kwalifikowanych

Objęte dofinansowaniem będą mogły być instalacje, z których nie więcej niż 30% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Wyłączone z dofinansowania natomiast będą instalacje współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego.

W programie „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu” przewiduje się finansowe wsparcie budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej zainstalowanej mocy nieprzekraczającej 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: 

  1. ciepło odpadowe, 
  2. energię ze źródeł odnawialnych, 
  3. paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. 

Elementem uzupełniającym inwestycji może być: 

  • przyłącze do sieci należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii),
  • magazyn energii – warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go z jednostką wytwórczą, która będzie realizowana w ramach projektu równolegle.  

W przypadku aplikowania o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”, wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć następujące załączniki:

  • Koncesji na wytwarzanie energii
  • Warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz do sieci gazowej
  • Kopii dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
  • Dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie.

Więcej szczegółów dotyczących wymaganych do wniosku dokumentów znajdują się w formularzu wniosku po zalogowaniu w Generatorze Wniosków NFOŚiGW.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw/kogeneracja-dla-energetyki-i-przemyslu 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.