Czy magazyny energii w Polsce doczekają się potrzebnych zmian? Projekt ustawy zaakceptowany

magazyn energii scaled

Pod koniec listopada br. projekt nowelizacji Prawa Energetycznego został zaakceptowany przez Radę Ministrów i skierowany do prac w Sejmie, gdzie istnieje szansa uchwalenia projektu do końca 2020 roku. Nowelizacja wnosi duże zmiany dla możliwości użytkowych i funkcjonalnych magazynów energii w naszym kraju.

Dnia 24 listopada rząd przyjął projekt, który po jego uchwaleniu przez Sejm, wniesie szereg zmian w kontekście funkcjonowania i rozwoju możliwości związanych z magazynami energii w Polsce. Reforma znosić ma wiele barier dla tych urządzeń i jest kluczowa, aby magazyny energii stały się ważną częścią składową Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Jedne z najistotniejszych z punktu widzenia uściślenia pełnionej przez magazyny energii roli, regulacji, dotyczą zlikwidowania sytuacji, w której naliczane są podwójne opłaty sieciowe dla energii wprowadzanej i pobieranej z magazynu i wprowadzenia jednolitej definicji magazynowania energii elektrycznej oraz samego magazynu energii. Ponadto, obowiązek posiadania taryfy dla magazynowania energii elektrycznej miałoby zostać zniesione, a reguły koncesjonowania jasno sprecyzowane. To zaledwie kilka ze wszystkich zmian, jakie wnosi projekt nowelizacji Prawa Energetycznego.

Definicje magazynu energii oraz magazynowania energii elektrycznej posiadają różne interpretacje ze względu na rozbieżności w różnych aktach prawnych – projekt wprowadza jednolitą definicję dla każdego z tych pojęć. Ponadto, przekształcona definicja odbiorcy końcowego umożliwiła wyłączenie z pojęcia zużycia końcowego energii elektrycznej używanej do magazynowania. Energia odprowadzana do magazynu oraz ewentualne straty z tym związane nie będą klasyfikowane do kategorii zużycia odbiorcy końcowego.


Próg wydajności dla urządzeń magazynujących energię, które wymagają koncesjonowania, wynosi 10 MW (te o łącznej mocy nieprzekraczającej 10 MW, nie wymagają koncesji). We wniosku o pozwolenie konieczne jest określenie technologii magazynowania energii, całkowitej zainstalowanej mocy i zdolności magazynowania energii, znamionowej sprawności pojedynczego cyklu ładowania oraz maksymalnej mocy ładowania i rozładowania. Aplikacja będzie również zawierała informacje o tym, czy magazyn energii elektrycznej jest częścią zespołu prądotwórczego, czy też instalacją odbiorcy końcowego.

Jeżeli jednak zainstalowana moc magazynów jest większa niż 50 kW, prosumenci będą zobowiązani poinformować o tym właściwego (ze względu na dany obszar) Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub Operatora Systemu Przesyłowego, rejestrując u nich swoje magazyny energii. Rejestry magazynów energii elektrycznej będą zawierały podstawowe dane techniczne dotyczące magazynów, m.in. ich pojemność, producenta, model. 

Nowelizacja zawiera postanowienia dotyczące wydania warunków przyłączenia i umów przyłączeniowych. Dla magazynów przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV termin wydania warunków przyłączenia wyznaczono na 30 dni. Dla magazynów podłączonych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV okres ten wynosi 150 dni.

W zakresie regulacji dotyczących magazynu energii, zmianom podlega również sporządzanie ekspertyzy. Zgodnie z nowymi zasadami ekspertyza nie będzie sporządzana, jeżeli:

 - magazyn energii będzie stanowił część jednostki prądotwórczej o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i jednostki wytwórczej nie większej niż 2 MW 

- magazyn energii będzie stanowił część instalacji odbiorcy końcowego o łącznej mocy zainstalowanej magazynu energii elektrycznej i mocy przyłączeniowej instalacji odbiorcy końcowego nie większej niż 5 MW.

 Magazyny energii wspierają budowę energetyki niskoemisyjnej, przyczyniając się do realizacji celów polityki unijnej w zakresie emisyjności energetyki oraz gospodarki. Magazynowanie energii to niezbędny elementem transformacji energetyki. Magazyny zapewniają elastyczność funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zwiększając możliwości wykorzystania energii ze źródeł OZE oraz poprawiając bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.  Mogą stanowić alternatywę dla inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci. Określenie warunków uwzględnienia inwestycji w magazyny energii w planach rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii to ważny element nowelizacji  – wyjaśnia Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii, Barbara Adamska.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.