Jak zgłosić mikroinstalację do PGE?

Inwestorzy w branży Odnawialnych Źródeł Energii, a dotyczy to zwłaszcza inwestujących w budowę mikroinstalacji, zachęceni niezwykle szeroką, korzystną ofertą komponentów instalacji fotowoltaicznej i dostępnością różnych form dofinansowania zielonej energii dla swojego domu, coraz chętniej decydują się na ten sposób pozyskiwania energii elektrycznej.

Po zakończeniu budowy, mikroinstalację trzeba zgłosić do dystrybutora energii elektrycznej, jaki przypisany jest do danego regionu (w Polsce jest bowiem 5 dystrybutorów energetycznych), celem przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Choć u wielu z nich sporą niechęć wzbudza konieczność zajmowania się formalnościami, to mogą być spokojni – przyłączenie mikroinstalacji do sieci jest bardzo proste. Wystarczy zapoznać się z mało skomplikowanymi procedurami i kompletem niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w ramach zgłoszenia. Procedury i zakres dokumentów różnią się w zależności od dystrybutora, a procedura przyłączenia mikroinstalacji nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Na początek – czym jest mikroinstalacja i dlaczego trzeba ją zgłosić?

Za mikroinstalację uznaje się instalację fotowoltaiczną, której całkowita moc nie jest większa niż 50 kWp. Tylko poprzez zgłoszenie i przyłączenie mikroinstalacji do sieci będzie możliwość wysyłania nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej.Wysłane nadwyżki energii prosument będzie mógł odebrać w wysokości 80% (dotyczy mikroinstalacji do 10 kWp) lub 70% (w przypadku mikroinstalacji 10-50 kWp) w ciągu 12 kolejnych miesięcy, pozostawiając resztę w ramach opłaty za przesył. W kontekście wszelkich nadwyżek pojawia się również kwestia sprzedaży energii, jednak prawo nie przewiduje na dzień dzisiejszy takiej możliwości w przypadku osób fizycznych. O sprzedaży energii elektrycznej sieci dystrybucyjnej mogą natomiast pomyśleć przedsiębiorstwa.

Jak wygląda procedura zgłoszenia mikroinstalacji w PGE Dystrybucja S.A.?

Aby móc zgłosić mikroinstalację w PGE Dystrybucja S.A. podstawą jest, by wykonana ona była poprawnie oraz aby jej wykonawca posiadał stosowne, udokumentowane uprawnienia (które należy dołączyć jako kserokopię do kompletu dokumentów!), tj.:

 • certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania m.in. kotłów, systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła, itp.

albo

 • zaświadczenie o kwalifikacjach grupy E,
 • uprawnienia budowlane (nie zawsze są wymagane).

Jeżeli warunki te są spełnione, a budynek na rzecz którego pracować ma mikroinstalacja, jest już przyłączony do sieci dystrybucyjnej są dwie możliwe ścieżki procedur do przejścia:

 1. Jeżeli moc zainstalowanej mikroinstalacji jest mniejsza niż moc przyłączenia budynku, należy złożyć formularz zgłoszenia wraz z załącznikami.
 2. Jeżeli moc zainstalowanej mikroinstalacji jest większa niż moc przyłączenia budynku, należy złożyć wniosek o zwiększenie mocy przyłączenia dla budynku - dopiero gdy moc przyłączenia zostanie dla mikroinstalacji zwiększona, można złożyć formularze zgłoszenia.

Po dokonaniu weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych przyłączenia mikroinstalacji, PGE Dystrybucja S.A. informuje właściciela instalacji fotowoltaicznej o przyjęciu zgłoszenia oraz o przewidywanym przez nich terminie przyłączenia mikroinstalacji do sieci, które sprowadza się przede wszystkim do wymiany licznika na dwukierunkowy bez żadnych kosztów tej usługi.

Właściciel mikroinstalacji powinien również otrzymać zaświadczenie o potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw. Zaświadczenie to jest konieczne do sfinalizowania ostatniego etapu procedury przyłączenia swojego źródła energii do sieci, czyli podpisania umowy. W przypadku osoby fizycznej PGE Dystrybucja podpisuje umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji, a w przypadku przedsiębiorcy, który dodatkowo zamierza sprzedawać nadwyżki wyprodukowanej energii, oprócz ww. umowy podpisuje również umowę sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji (z właściwym odbiorcą). Na tym właśnie kończy się procedura przyłączenia mikroinstalacji.

Komplet dokumentów koniecznych do zgłoszenia instalacji

Komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i przyłączenia mikroinstalacji w PGE składa się z następujących elementów:

 1. Formularz zgłoszeniowy - zawierający głównie podstawowe dane kontaktowe, adresowe właściciela,
 2. Specyfikacja techniczna instalacji,
 3. Elektryczny schemat instalacji,
 4. Kserokopia uprawnień wykonawcy mikroinstalacji,
 5. Karty katalogowe inwertera oraz paneli fotowoltaicznych,
 6. Certyfikat NC RFG inwertera (deklaracja zgodności),
 7. Certyfikaty inwertera o zgodności z polską normą EN50438 i certyfikat dotyczący paneli, poświadczający ich zgodność z normą CE.

Zgłoszenie mikroinstalacji - uwagi dodatkowe

Ważne jest, aby wyżej wymienione dokumenty złożyć u dystrybutora na 30 dni przed planowanym przyłączeniem instalacji do sieci PGE Dystrybucja. Jeżeli dokumentacja jest kompletna, operator sieci powinien w ciągu miesiąca zapewnić potrzebne dokumenty oraz wymienić licznik na dwukierunkowy. Jeśli właściciel systemu fotowoltaicznego nie jest prosumentem, PGE Dystrybucja powinno wysłać umowę z warunkami świadczenia usług dystrybucyjnych z terminem akceptacji 7 dni, w przeciwnym razie PGE powinno potwierdzić specyfikację techniczną mikroinstalacji.

W kwestii składania kompletu dokumentów kluczowe jest, aby dołączane certyfikaty, specyfikacje i karty katalogowe były przetłumaczone na język polski. Ponadto każda strona wniosku musi być ponumerowana oraz zawierać na dole strony parafkę osoby, która dokonuje zgłoszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.