Obiecująca nowelizacja ustawy Prawo energetyczne i nie tylko – co może wnieść projekt?

fotowoltaika olsztyn

Projekt ustawy wdrażającej m.in. unijną dyrektywę rynkową 2019/944 został przekazany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska do publicznych konsultacji i międzyresortowych uzgodnień. Nowelizacja Prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii jest korzyścią przede wszystkim dla odbiorców energii – ma bowiem wzmocnić ich pozycję i efektywnie wspierać ich rynkową aktywizację. Jakie zmiany zakłada ten projekt?

Porównywarka ofert sprzedaży energii elektrycznej

Projekt zakłada wprowadzenie przejrzystej porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej, dzięki której odbiorcy końcowi będą mieli możliwość wybrania najkorzystniejszej dla siebie oferty. Porównywarka ma być prowadzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i udostępniana będzie konsumentom bezpłatnie.

Porównywarka umożliwi konsumentom dostęp do wszystkich ofert sprzedaży energii elektrycznej
w jednym miejscu. Poprzez ich ocenę i opcję porównania, ułatwi sprawny wybór najkorzystniejszej oferty rynkowej dla danego odbiorcy – komentuje minister Michał Kurtyka.

Zwiększenie ochrony odbiorców końcowych energii

W tym zakresie założenia projektu ustawy przewidują nałożenie na sprzedawcę energii elektrycznej obowiązku informacyjnego względem odbiorców, którzy z powodu zalegania z opłatami zagrożeni są odcięciem od dostaw prądu. Co to dokładnie oznacza? Sprzedawca energii będzie zobligowany do przekazania z odpowiednim wyprzedzeniem, informacji o możliwych alternatywach do odłączania energii, np. o systemach przedpłat, usługach doradztwa w zakresie energii elektrycznej, zarządzaniu długiem czy też o alternatywnych planach płatności. Wprowadzenie wszelkich alternatyw nie będzie mogło wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat, a ich wprowadzenie następować będzie na uzasadniony wniosek odbiorcy końcowego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia danemu odbiorcy stosownego powiadomienia.

Faktura rozliczeniowa oraz umowa mają być bardziej przejrzyste i czytelne

Unijne przepisy obligują sprzedawców energii elektrycznej do wystawiania zwięzłych, przejrzystych i poprawnych rachunków za prąd. Projekt ustawy wprowadza kolejne pozycje, które miałyby znaleźć się na fakturach:

 • porównanie bieżącego zużycia energii elektrycznej ze zużyciem w takim samym okresie
  w roku poprzednim w sposób graficzny,
 • adnotacja informująca o dostępności i korzyściach płynących ze zmiany sprzedawcy,
 • adnotacja informująca o prawach konsumenta, związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów,
 • link do porównywarki ofert sprzedaży energii elektrycznej,
 • informację o planowanej, przyszłej zmianie w zakresie produktu, ceny lub informację o rabacie (jeżeli umowa przewiduje takie okoliczności) wraz ze sprecyzowaną datą wprowadzenia danej zmiany.       

Jestem przekonany, że wprowadzenie tych zmian przyczyni się do wzmocnienia pozycji odbiorcy energii elektrycznej przy zawieraniu umowy z wybranym sprzedawcą oraz do wzrostu świadomości o rynku energii wśród konsumentów. Naszym celem jest zapewnienie gospodarstwom domowym i innym odbiorcom dostępu do jasnych informacji na temat ich praw w odniesieniu do sektora energetycznego – zaznacza szef resortu klimatu i środowiska.

W zakresie umów na sprzedaż energii elektrycznej, projekt ustawy jasno obliguje sprzedawców energii, stosujących umowy z dynamiczną ceną, do jawnego i konkretnego informowania odbiorców końcowych zarówno o kosztach i korzyściach, jak i o wszelkich ryzykach związanych z zawarciem danej umowy. Z ofert z ceną dynamiczną będzie mógł skorzystać każdy konsument posiadający zainstalowany licznik zdalnego odczytu (inteligentnego opomiarowania).

Warto zaznaczyć, że przepisy odnoszące się do umów z ceną dynamiczną, będą miały pełne zastosowanie dopiero w chwili zainstalowania u części odbiorców (w tym w gospodarstwach domowych) inteligentnych liczników, uruchomienia systemów zdalnego odczytu oraz Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii – podkreśla minister Michał Kurtyka.


OSE - Obywatelskie Społeczności Energetyczne 

Projekt ustawy umożliwia również funkcjonowanie zupełnie nowej, obywatelskiej energetycznej społeczności, zrzeszającej dobrowolnych członków. OSE ma stanowić fundament, na którym opierać się będzie idea umożliwienia konsumentom bezpośredniego uczestnictwa w wytwarzaniu i w procesie zużywania energii elektrycznej, a także dzielenia się nią z innymi odbiorcami końcowymi. Obywatelska Społeczność Energetyczna może skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej konsumentów oraz wspomóc zwalczanie energetycznego ubóstwa, zmniejszając zużycie energii i zredukowanie cen jej dystrybuowania.

Przywileje OSE skupiać się będą przede wszystkim na:

 • zajmowaniu się wytwarzaniem, agregacją, obrotem oraz magazynowaniem energii elektrycznej,
 • generowaniu realnych oszczędności na rachunkach członków swojej społeczności – np. poprzez uzyskanie niższych cen za energię, posiadanie paneli słonecznych lub negocjowanie niższych cen,  
 • realizowaniu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej,
 • świadczeniu usług ładowania pojazdów elektrycznych.

Istnienie takich społeczności wiązać ma się zatem z korzyściami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi.

Wielowymiarowe korzyści nowelizacji?

Powyższe aspekty nie są jedynymi korzyściami zapowiadanymi przez nowelizację w fazie konsultacyjnej. Możemy spodziewać się także wprowadzenia możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin, przyznania prawa sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii przez prosumentów czy wieloaspektowego wsparcia innowacyjności w energetyce. Nie bez powodu projekt ten cieszy się aktualnie ogromnym zainteresowaniem na rynku OZE.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.